آرشیوی از سازمان برای مستند ضد انقلاب به سرقت نرفته / صداوسیما با استقلال جلوی روحانی ایستاد