ترویج فرهنگ ایثار و شهادت جامعه را در برابر تهدیدهای دشمنان مصون نگه می دارد