تکمیل طرح های درمانی کشور نیازمند بودجه 25 هزار میلیارد تومانی است