مانور مهار آتش سوزی در بوستان ملی گلستان پایان یافت