ضرورت تجهیز جوانان به فنون و شیوه های جنگ نرم احساس می شود