بزرگداشت مرحوم آیت لله حاج سید محمد باقر موحد ابطحی اصفهانی در نمایشگاه کتاب