ایجاد تغییر در محاسبات مسؤولان، ترفند دشمن برای گرفتن جان انقلاب است