اساتید دانشگاه باید نقاد، پرسشگر و انتقال دهنده ارزش‌های دینی باشند