تفسیر به رای و قانون‌گریزی؛ پنجه‌ای بر چهره پویای مدنی و نشاط سیاسی اصفهان