تولید نفت غرب کارون 2.5 برابر می شود/ نفت آزادگان شمالی و یاران می آید