استاد حوزه و دانشگاه: شنیدن سخن صحیح مخالف، یک دستور اسلامی است