روستاهای مرزن آباد چالوس از نعمت گاز بهره مند می شوند