تفاهم نامه همکاری کانون های مساجد البرز با معاونین اداره های فرهنگ و ارشاد استان بررسی شد