برنامه هسته‌ای تحت حمایت آمریکا در انگلیس، خطری علیه اسکاتلندی‌هاست