کاغذ ابزار قدرت نرم محسوب می‌شود / تحت تأثیر بازدیدکنندگان ایرانی قرار گرفتم