60 کارگاه وطرح اقتصاد مقاومتی در شهرستان گناوه اجرا شد