احسانپور فینالیست شد/ داداشپور به دلیل مصدومیت حذف شد