امسال باید روزانه ٥٢ میلیون لیتر مازوت و گازوییل صادر شود