افخم: کشتی مرسک رفع توقیف و آب‌های سرزمینی ایران را ترک کرد