دانشگاه تهران استعدادهای درخشان را بدون آزمون می پذیرد