حل مشکلات توليد کنندگان با لايحه 65 ماده اي حمايت از توليد