570 نفر از خدمات آب شهری در چهارمحال و بختیاری بهره مندند