شمار قربانیان زمین لرزه نپال از 8 هزار و 400 تن گذشت