تعهدات خیران مدرسه ساز در سراسر کشور به ۶۵۰ میلیارد تومان رسید