تشکیل حکومت نبوی و علوی فصل مشترک زندگی تمام ائمه معصومین (ع) است