احسان پور و محمدیان در فینال / یاراحمدی در نیمه نهایی