آیت الله حسینی بوشهری: صدا و سیما روستائیان را به ...