دولت به جای پرداخت یارانه برای اشتغال برنامه‌ریزی کند/ عدالت اقتصادی، آرمان اصلی انقلاب است