واگذاری امور مساجد به سازمان اوقاف مغایر اصل 57 قانون اساسی است