حذف شرط داشتن پایان خدمت، برای اخذ گواهینامه رانندگی/ کار مرفهین لوکس سوار آسان می‌شود