نماینده مردم شوش:بهداشت و درمان شهرستان شوش دارای عقب ماندگی زیادی است