فرصت باقی مانده دولت به فصل همدلی در جبران کاستی ها تبدیل شود