احمد معتمدی به انفصال از خدمت و جریمه نقدی محکوم شد