رئیس دانشگاه امیرکبیر به انفصال از خدمت و جریمه نقدی محکوم شد.