سالانه ۷۰۰ میلیارد ریال یارانه در اردبیل پرداخت می شود