فراخوان مشمولان دیپلم و زیردیپلم در اردیبهشت ماه جاری