نمی توانیم به راحتی سهممان را در بازار نفت احیا کنیم