انجام روزانه ۴۰۰ عمل جراحی چشم در بیمارستان فارابی