شاکی مرسک‌لاین: امیدوارم سازمان بنادر برای آزادی کشتی تضمین محکمی گرفته باشد