استاد برجسته موسیقی مقامی خراسان در بستر بیماری است