مشکلات بیماران هموفیلی در تامین دارو و درمان در در دستور کار کمیسیون بهداشت مجلس قرار گرفت