استانداردهای سازمان امدادونجات در صورت تامین مالی تا سه سال دیگر به حد مطلوب می رسد