معلمان با زبان هنر مفاهیم دینی و ارزشی را انتقال می دهند