صبا با یک محروم و بدون مصدوم به میهمانی نفت می‌رود