جنگ جهانی دوم چیزی جز محنت، قحطی و کشتار برای ایران نداشت