مصاحبه جالب طارمی پیش از بازی با بنیادکار/ مو به مو انجام شد