استقلال چقدر می ارزد؟ | فتح الله زاده: 120 تا 150 میلیارد تومان،نه بیشتر!