عملیات مبارزه با آفت سن در مزارع گندم و جو شهرستان آبیک آغاز شد