نوبخت: یکی از افتخارات دولت، دلسوزی برای اعتلای فرهنگ کشور است