هر زن سالمند رنج یک تا 3 بیماری را تحمل می‌کند/نظام های سلامت مرد محور هستند